اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا لطیفی

برنامه ریزی اجتماعی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693059/?lang=fa-ir
rlatifi2002gmail.com