اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشیار تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6132743/?lang=fa-ir
atmazinaniyahoo.com