اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اردشیر انتظاری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

entezari.ir/
alientezari.ir