نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله منعکس کننده پیمایش نظرات و ارزیابی‌های دانشجویان در مورد طرح تفکیک جنسی است که بخشی از پژوهشی جامع است که در این مورد انجام شده است. در چارچوب مفهومی ‌و نظری پژوهش با اتکا به نظرات اروینگ گافمن، ساندرا بم و دیگران و همچنین نقد آنها تلاش کرده‌ام از موضعی بی‌طرف مسأله تفکیک جنسی را مورد بررسی قرار دهم. جمعیت آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبائی، تهران و تک جنسیتی بانوان است، که از میان آنان 1350 نفر به صورت تصادفی و سهمیه‌ای بر حسب جنس، مقطع تحصیلی، دانشگاه و دانشکده محل تحصیل انتخاب شده اند. نتایج گواه بر آن است که اکثریت دانشجویان دانشگاه‌های علامه و تهران که مهم‌ترین مخاطب اجرای طرح تفکیک جنسی هستند نسبت به آن مقاوم هستند. فقط 7/13 درصد دانشجویان دانشگاه علامه و حدود 13 درصد دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به تفکیک جنسی در دانشگاه نگرش مثبت دارند. این نسبت در دانشگاه تک جنسیتی بانوان به حدود 31 درصد می‌رسد. 4/57 درصد دانشجویان دانشگاه علامه خواستار توقف اجرای تفکیک جنسی بوده‌اند و 1/59 درصد دانشجویان دانشگاه تهران مخالف اجرای این طرح در دانشگاه خود هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects and Implications of Gender Segregation in Allameh Tabataba’i University Compared to Other Universities

نویسنده [English]

  • Ali Entezari

Head of Department of Sociology at Allameh Tabatabai' University

چکیده [English]

The current study comprises the survey of comments and evaluations from students regarding the gender segregation plan which was done as a part of a comprehensive research about this topic. In the conceptual and theoretical framework of the research based on the works of Erving Goffman, Sandra Bem and others, and through criticizing the works, this study aims to examine gender segregation with an impartial approach. The statistical population of the research included students from Allameh Tabataba’i University, University of Tehran, and an all-female women’s university, from which 1350 students were chosen through a randomized and quota sampling based on gender, education, university and faculty. The results show that the majority of the students from Allameh Tabataba’i University and University of Tehran who were the most important recipient of this plan were resistant towards it. Only 13.7 percent of Allameh Tabataba’i students and about 13 percent of University of Tehran students has a positive attitude towards gender segregation in universities. This percentage reaches 31 percent in the all-female women’s university. 57.4 percent of Allameh Tabataba’i students have demanded for the plan to be terminated, and 59.1 percent of the students of University of Tehran are against the implementation of this plan at their university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender segregation plan
  • Attitude
  • students
  • gender relations
- اسدی، عبدالله. (1385). بررسی روابط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌های شهر اردبیل، مجله علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ش 6 .
- باستانی، سوسن. (1377). نگرش استادان و دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) نسبت به تک جنسیتی بودن دانشگاه الزهرا. (س)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
- حامدی، رباب؛ زهره خسروی؛ مهرانگیز پیوسته گر؛ زهرا درویزه؛ روشنک خدابخش؛ غلامرضا صرامی. ‌(1391). بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد، مطالعات روان‌شناختی، شماره 32.
- سرمد، زهره؛ عباس بازرگان؛ الهه حجازی. (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه
- سیدمن، استیون. (1386). کشاکش آرا در جامعه‌شناسی: نظریه‌های جامعه‌شناسی امروز، ترجمه: ‌هادی جلیلی، نشر نی.
- فراهانی، فریده؛ شهلا کاظمی‌پور؛ علی رحیمی. (1392). بررسی و تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران، خانواده پژوهشی شماره 31.
- قاضی طباطبائی، محمود. (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق (رشته علوم اجتماعی)، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- عبدلی، ستاره. (1390). بررسی اثربخشی آموزش روابط سالم بر پیشرفت تحصیلی و تغییر نگرش نسبت به روابط دختر و پسر (دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان)، پایان‌نامه کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا.
 
- Alon S. & D. Gelbgiser. (2011). The Female Advantage in College Academic Achievements and Horizontal Sex Segregation, Social Science Research، 40:107–119.
- Bem, S. L. (1993). The Lenses of Gender: Transforming the Debate on  Sexual Inequality, New Haven, CT: Yale University Press.
- Charles Maria and Karen Bradley. (2002). Equal but Separate? Across National Study of Sex Segregation in Higher Education, American Sociology Review 67:573–99
- Ecklund, E. H., A. E. Lincoln and C. Tensely. (2012). Gender Segregation in Elite Academic Science, Gender & Society, 26(5), 693-717
- Featherston, MIke. (1991). The body in consumer culture in: M. Featherston (Ed.) Social process and Cultural Theory, Sage, London.
-    Foucault, Michel. (1979). The History of Sexuality, Allen Lane pub.
-    Goffman, Erving. (1976). Gender Advertisement, Harper & Row Publishers, NY.
-    Hartmann, Heidi I. (1987). "Changes in Women's Economic and Family Roles in Post-World War II United States," in Beneria, L. and C. R. Stimpson (ed.) Women, Households, and the Economy,: Rutgers University Press, New Brunswiek, NJ.
-    Jacobs J. A. (1996). Gender Inequality and Higher Education, Annual Review of Sociology, 22:153–185
-    Jenkins, K. J. (2006). "Constitutional Lessons for the Next Generation of Public Single-Sex Elementary and Secondary Schools," William and Mary Law Review 47(6): 1953+.
-    Mann, Allison & Thomas A. DiPrete. (2012). Trends in Gender Segregation in the Choice of Science and Engineering Majors, Social Sciences Research, Nov; 42(6): 1519–1541
-    Sax, L. J. (2007). Boy Adrift: The Five Factors Driving the Growing Epidemic of Unmotivated Boys and Underachieving Young Men, Basic Books, New York.
-    Wharton, A. S., & J. N. Baron. (1987). so happy together? The impact of gender segregation on men at work, American Sociological Review, 52, 574-587.
-    Wolf, Naomi. (2013). The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women, Random House.