نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دکتری تخصصی جامعه‌شناسی

چکیده

شناخت و مقایسه فرهنگ کار در ایران از منظرهای گوناگون هدف اصلی این مقاله می­باشد. مهم ترین سوال در این بررسی یافتن عواملی است که منجر به روند نزولی فرهنگ کار در ایران شده است. با استفاده از آمارهای جهانی[1] (wvs) به تاثیر عوامل فردی و خانوادگی، جمعیتی، مذهبی، شغلی و سرمایه اجتماعی بر فرهنگ کار در کشورهای ایران، ژاپن، چین، مالزی و ترکیه پرداخته‌ایم. جمعیت نمونه از هر کشور شامل جمعیت شهری، روستایی، زن و مرد به روش نمونه‌گیری احتمالی، انتخاب شده است. عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته با روش‌های مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. عبارتند از: تحلیل عاملی متغیر وابسته، بررسی تاثیر زیرشاخص‌های متغیرهای مستقل با استفاده از رگرسیون خطی و لجستیک، اندازه‌گیری ارتباط متغیرهای مستقل پنج‌گانه (عوامل جمعیتی، مذهبی، فردی، سرمایه اجتماعی و نوع شغل) با فرهنگ کار و تحلیل مسیر بین متغیرها. در میان متغیرهای تاثیرگذار بر فرهنگ کار خلاقیت بیشترین تاثیر را در همه کشورها داشته است. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد فرهنگ کار در ایران در مقایسه با چهار کشور دیگر بطور چشمگیری پایین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the Factors Affecting Work Culture in Iran and in Four Asian Countries

نویسندگان [English]

  • Maryam Nahavandi 1
  • maryam moghadam 2

1 Associate Professor of Sociology, University of Tehran (corresponding author)

2 PhD of Sociology

چکیده [English]

The primary aim of the present study is to examine and compare work culture in Iran from different aspects. The main question in this investigation is to find factors which have caused a downward trend in work culture in Iran. Using global statistics (from WVS), the effect of factors such as the individual, family, population, religion, occupation and social capital on the work culture of the countries of Iran, Japan, China, Malaysia and Turkey have been studied. The sample population of each country included an urban and rural, male and female population which were chosen through probability sampling. The factors affecting the dependent variable has been tested through different methods, including, factor analysis of the dependent variable, examination of the effect of the sub-indices of independent variables using linear and logistic regression, measuring the relationship between the five independent variables (population, individual, religion, social capital and type of occupation) and work culture, and path analysis of the variables. From the variables influencing work culture, creativity has had the most effect in all countries. The findings show that compared to that of the other four countries, Iran’s work culture is severely low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work culture
  • perception of occupation
  • Social Capital
  • productivity
  • social trust
  • global values
-   بار، رمون. (1367)، اقتصاد سیاسی، ترجمه: منوچهر فرهنگ، انتشارات سروش.
-   لیتل، دانیل. (1373)، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالکریم سروش، موسسه فرهنگی صراط.
-   رنانی، محسن؛ مویدفر، رزیتا. (1390)، چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد، انتشارات طرح نو.
-   رضاقلی، علی. (1377)، جامعه‌شناسی نخبه کشی، نشر نی.
-   رضاقلی، علی. (1380)، جامعه‌شناسی خودکامگی، نشر نی.
-   عجم اوغلو، دارون؛ رابینسون، جیمزرابینسون؛ جعفر خیرخواهان، سرزعیم. (1390)، ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، انتشارات کویر.
-   دورانت، ویل. (1378)، تاریخ تمدن جهان، انتشارات علمی‌و فرهنگی.
-   عجم اوغلو، دارون؛ رابینسون، جیمزرابینسون؛ میردامادی، نعیمی‌پور. (1393)، چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، انتشارات روزنه.
-   کاتوزیان، همایون. (1378)، ایرانیان، نشر مرکز.
-   رنانی، محسن. (1376)، بازار یا نابازار، انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه.
-   کروینوکن و....، قودجانی، اصلان. (1391)، مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا، مرکز پژوهش‌های مجلس.
-   پولانی، کارل؛ مالجو، محمد. (1391)، "دگرگونی بزرگ"، نشر شیرازه.
-   گراتن، لیندا؛ بینش، مسعود. (1392)، "هنر ساختن آینده کار"، نشر پژواک.
-   دورکیم، امیل؛ باقر، پرهام. (1380)، "درباره تقسیم‌کار"، نشر مرکز.
-   دهکردی، علی و. (1387)، "شناخت محیط طبیعی"، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌
-   جعفری، مصطفی؛ حبیبی، محمد. (۱۳۸۱)، فرهنگ کار، ماهنامه تدبیر، سال ۱۳، شماره ۱۲۵. 
-   جواهر دشتی، فرانک و دیگران. (۱۳۸۲)، گزارش فرهنگ کار؛ باورها و ارزش‌ها، ماهنامه تدبیر، سال ۱۴، شماره ۱۳۱.
-   سلطانی، ایرج. (۱۳۸۳)، راهکارهای عملی نهادینه کردن فرهنگ صنعتی، سال ۱۵، شماره ۱۵۲. 17.
-   شورای فرهنگ کار. (۱۳۷۶)، مقدمه‌ای بر فرهنگ کار، موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران:چاپ اول.
-   عطافر، علی. (۱۳۷۲)، فرهنگ‌سازمانی و نحوه ایجاد تحول در آن، مجموعه مقالات سمینار تکامل فرهنگ کار، جلد اول، وزارت کار و امور اجتماعی.
-   فرهنگ، سخن. (۱۳۸۱)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن، جلد ششم، چاپ اول.
-   فیوضات، ابراهیم. (۱۳۸۴)، نقش تشکل‌های صنفی در تقویت فرهنگ کار، هفته‌نامه آتیه، شماره ۵۴۹.
-   مجتبوی نائینی، سیدمهدی.  (۱۳۷۲)، فرهنگ اصطلاحات کار و تأمین اجتماعی، موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران.
-   مریدی سیاوش. (۱۳۷۸)، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول.
-   معید فر، سعید (۱۳۸۰)، فرهنگ کار، موسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران. 
-    معیدفر، سعید (۱۳۸۳)، بررسی میزان اخلاق کار و عوامل اجتماعی.
-   طایی، حسن. (1378)، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تحلیل تحولات و برآورد عرضه نیروی کار تا سال 1383.
-   معیدفر، سعید. (1377)، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، "بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن".
-   لباف؛ محمدحسن ؛ دلوی، محمدرضا. (1384)، مجله فرآیند مدیریت و توسعه انجام‌ شده است.
-   انتظاری، علی؛ جدائیان، مرضیه. (1390)، "بازنمائی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودکان"، مجله راهبرد فرهنگ مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
-   اسکندری، محمد؛ سجادی، ژیلا. (1384)، "کنش جمعی، توسعه اجتماعات محلی و نقش آن‌ها در کاهش فقر شهری" مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
-   حقیقی، محمدعلی. (1382)، "مطالعه الگوهای پرداخت تشویقی مناسب با بهره‌وری در واحدهای تولیدی "مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
-   فروند، ژولین. (1362)، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر نیکان.
-   کوزر، لوئیس. (1372)،  اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
-   گرب، ادوارد ج. (1381)، نابرابری اجتماعی، ترجمه: محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی‌زاد، تهران: نشر معاصر، چاپ دوم.
-   گیدنز، آنتونی. (1373)، جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-   Working to live or living to work should individuals and organizations care? (2009). Ronald J.Burke Journal of Business Ethics,
-   Industrial Relation environment and work culture in public private sector organization: A case study
-   An exposition to work culture: Relationship with organization culture Kavite singh
-   Ethnicity and work culture in Thailand: a comparison of Thai and Thai-Chinese white-collar workers
-   Author(s): Frederic C Deyo. Sourse: The Journal of Asian studies, vol.34.No, 4 (Aug, 1975), PP.995-1015 28/10/2014
-   Vocational Education, work culture, and the children of immigrants in 1930s Bridge port by Lvan Greenbery Independent Scholar
-   work culture and society in Industrial American by Herbert G. Gutman 28/10/2014
-   work culture “Economic and political weekly 20/9/2014