نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی ترجیحات ارزشی بین نسلی در شهر سنندج و عوامل اجتماعی موثر برآن انجام گردید. شهر سنندج ار جمله شهرهایی است که به واسطه ویژگیهایی چون مرکزیت استان کردستان، گسترش شهرنشینی شتابان، مهاجرت بی رویه، حاشیه نشینی، جوانی جمعیت، همزیستی عناصری از فرهنگ بومی -محلی وغیرمحلی- غیر بومی، همزیستی فرهنگ سنتی و مدرن، مجاورت با شهرهای مرزی، مدرنیته رسانه ای دستخوش تحولات گسترده ای شده است. بنابراین شناخت وضعیت ترجیحات ارزشی ورفتاری در بین سه نسل از شهروندان حائز اهمیت است. برای این منظور چارچوب نظری با الهام از دیدگاه دورکیم، مرتن، گیدنز، بوردیو، اینگلهارت و شوارتز تنظیم گردید و در قالب آن فرضیه های اصلی مطرح شده است. پژوهش به روش چندگانه (روش پیمایشی و روش اسنادی)و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای روی 367نفر نمونه از شهروندان سنندجی به تفکیک گروه های نسلی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد میزان ترجیحات ارزشی افراد جوان و میانسال تفاوت معنی‌داری با هم ندارد، اما میزان ترجیحات ارزشی افراد جوان و پیر و افراد میانسال و پیر بایکدیگر تفاوت معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و دینداری با ترجیحات ارزشی در دو نسل جوان و میانسال و بین متغیرهای سرمایه فرهنگی و ترجیحات ارزشی در نسل جوان و بین میزان استفاده از رسانه های جمعی وترجیحات ارزشی در دو نسل جوان و پیر همبستگی معنی‌داری وجود دارد. اما همبستگی بین سرمایه اقتصادی و ترجیحات ارزشی در بین تمام نسل‌ها معنی‌دار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study the inter-generation value preferences and its effective social factors in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Jamal Adhami 1
  • Yaghoub Ahmadi 2
  • Ebrahim Jafari 3

1 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch

2 Associate Professor of Sociology, Payame Noor University

3 M. A. of Sociology, Ashtian Islamic Azad University

چکیده [English]

This paper studies the Intergenerational value preferences in Sanandaj and measures its effective social factors. Sanandaj city is one of the cities that because of some aspects like the center of Kurdistan province, extension of urbanism, irregular emigration, marginalization, youth population, ingredients of coexistence from the native and nonnative and modern and traditional culture, vicinity with border cities, the modernity of mass media, makes extent changes. To do so, appropriate framework was prepared based on Durkheim, Merton, Mannheim, Giddens, Inglehart, Bourdieu and Schwartz in which the basic assumptions are discussed and tested. The research was conducted based on multiple research methods (survey and documentation methods) and multiple clustered sampling on 367 people in three generation. Findings shows that there is no significant difference between young people and middle –aged , but there is a significant difference between old generation and young people and middle- aged and old generation regarding the value preference. Also The results showed there is a correlation between social capital and religious with value preference in two generations (young and middle-aged)and between the cultural capital and value preference in young generation and there is a no significant correlation between all generations on economic capital and value preference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value preferences
  • Social Capital
  • cultural capital
  • economic capital
  • religious
  • Mass media