نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از موضوعات مورد توجه در جامعه شناسی سیاسی تطبیقی، پژوهش تجربی درباره خشونت سیاسی و تبیین رابطه بین متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با وقایعی است که تحت این عنوان مطرح هستند. این پژوهش در چارچوب رهیافت نوسازی، با اتخاذ رویکرد تطبیقی و کاربرد تحلیل همبستگی کنونیکال به بررسی رابطه میان نوسازی و خشونت سیاسی در کشورهای اسلامی می پردازد. برای سنجش نوسازی، از شاخص کیفیت زندگی و برای سنجش خشونت سیاسی، ار داده های ثانویه مربوط به خشونت سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی کنونیکال دو مجموعه متغیر خشونت سیاسی و نوسازی نشان می دهد که اولاً، بین نوسازی و خشونت سیاسی در کشورهای اسلامی، رابطه معناداری وجود دارد و ثانیا، متغیرهای فرهنگی و اقتصادی، بیشترین همبستگی را با خشونت سیاسی در این کشورها دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modernization and Political Violence: A Comparative Analysis of Muslim Majority Countries

نویسنده [English]

  • masuleh ghara khani

چکیده [English]

Empirical research of Political violence and its relations with the political, economic. social and cultural variables is one of the important topics in comparative political sociology. This research utilizes modernization approach with a comparative method to examine the correlation between modernization and political violence among Muslim Countries Using the secondary data of quality of life index (QOL) as an indicator of modernization, and secondary data of political violence, the results of canonical analysis show the correlation between two sets of variables: First, there is a correlation between modernization and political violence, second. there is a high degree of correlation among cultural and economical variables from the set of quality of life (QOL) data with interwar variable from the set of political violence data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernization
  • Political violence
  • quality of life index
  • canonical correlation analysis