نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در میان مددکاران اجتماعی شهر تهران انجام شد. برای انجام آن، تعداد ۱۳۴ نفر شامل کلیه مددکاران اجتماعی شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی شهر تهران که دانش آموخته رشته مددکاری اجتماعی بوده اند، به روش پیمایشی مورد با و سه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد: -اکثریت مددکاران اجتماعی درحد متوسط از شغل خود رضایت دارند. -رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با وضعیت تعهل آنها رابطه دارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با میزان سن آنها رابطه معنی دار و منفی دارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با میزان تحصیلات آنها رابطه ای ندارد. - رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با سابقه کار آنها رابطه معنی دار و منفی دارد.- رضایت شغلی مددکاران اجتماعی با نوع مؤسسه محل خدمت آنها رابطه ای ندارد. با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی، عوامل پرسشنامه رضایت شغلی به ۶ عامل شامل، ماهیت کار، پیشرفت و ارتقای شغلی، مدیریت و سرپرستی، حقوقی و مزایا، شرایط کار و ارتباط با همکاران تقسیم و سپس سهم هر یک از عوامل در تبیین رضایت شغلی مددکاران اجتماعی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study Of Social Workers Job Satisfaction And Its Effective Facters In The City Of Tehran

نویسندگان [English]

  • talat allah yaari 1
  • esmat miri balchi 2

چکیده [English]

The airn of this research is tu measure job satisfaction and its effective factors among social workers in the city of Tehran. In order to achieve this goal, 134 social workers employed in the Ministry of Health. and Welfare Organization in the Ministry of Social Welfare, were studied. The result indicated that: Most social workers were moderately satisfied with their jobs. Job satisfaction of social workers was related to their marital status. Job satisfaction of social workers had a negative relation to their age. Joh satisfaction of social workers was not related to their level of education. Job satisfaction of social workers had a meaningful negative relation 10 their working experience. Job satisfaction of social workers had no relation to the kind of agent')' they were employed in. Using the result of a factor analysis, factors of job satisfaction questionnaire were divided to six factors including: Nature of the work, job promotion, management, salary and privileges, working conditions. and staff relationships. Then the portion of each factor was clarified in the job satisfaction of social workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A social worker
  • Job Satisfaction
  • motivator factors
  • and health factors