نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزو منابع ارزشمند در هر جامع های محسوب می شوند. بنا بر نظریات جامعه شناسان، ترکیب این سرمایه ها پایگاه اقتصادی - اجتماعی فرد را تعیین می کند. میزان برخورداری افراد از این سرمایه ها، محل قرارگیری افراد را در فضای اجتماعی مشخص می نماید. همچنین طبق دیدگاه جامعه شناسی، شناخت نوع نگرش افراد نسبت به مسائل مختلف، از پایگاه اقتصادی - اجتماعی آن ها نشآت می گیرد. در واقع نگرش افراد به مسائل اجتماعی به میزان برخورداری آنها از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. از طرفی، عدالت اجتماعی چیزی جز چگونگی توزیع این سرمایه ها نیست. همواره نظریه پردازان عدالت اجتماعی به دنبال ارائه راهی برای چگونگی توزیع این سرمایه ها بوده اند تا جامعه ای ایده ال پایه ریزی کنند. در این پژوهش، دیدگاه های نظری به عدالت اجتماعی در چهار رویکرد نیاز، برابری، انصاف و فردگرایی اقتصادی دسته بندی شده اند و رابطه پایگاه اجتماعی فرد با نوع نگرش او به عدالت اجتماعی با استفاده از مقیاس راسینسکی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در بین ۳۷۱ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. نمونه گیری به صورت سهمیه ای بوده و در هر دانشکده با توجه به نسبت جنسیت دانشجویان، تفکیک صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین نوع نگرش فرد به عدالت اجتماعی و برخورداری از انواع سرمایه است. در این بین، نقش سرمایه اقتصادی و فرهنگی، پر رنگ تر از سرمایه اجتماعی است. گرایش افراد نمونه، بیشتر به رویکردهای برابری خواهی بوده است تا تناسب. اما در مجموع، افراد در پایگاه های بالاتر به رویکرد فردگرایی اقتصادی گرایش بیشتری داشته اند. افرادی که سرمایه اقتصادی بیشتری داشته اند به رویکرد فردگرایی اقتصادی و افرادی که سرمایه فرهنگی بیشتر داشته اند. کمتر به رویکردهای تناسب گرایش داشته اند. همچنین افراد با سرمایه اجتماعی بالا به رویکرد انصاف گرایش بیشتری نشان داده اند. جنسیت و سن نیز در شکل گیری نگرشی افراد موثر بوده اند. ضمن این که جامعه مورد بررسی از سرمایه اقتصادی نسبتاً بالا، سرمایه فرهنگی متوسط و سرمایه اجتماعی پایین برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between The Possession Of Economic, Cultural & Social Capital and People's Attitude Towards Social Justice

نویسندگان [English]

  • nader salar zadeh amiri 1
  • seyed hasan hoseyni 2

چکیده [English]

Economic, Cultural & Social capitals are considered as worthwhile sources in every society. According to sociological theories, a combination of these capitals, determines the socio-economic status of peoples and the measure of these capitals' possession decide the situation of everyone in social stratification. Again, According to sociological theories the socio-economic status of peoples affects their attitudes towards different issues. Therefore the measure of different capitals· possession shapes peoples' attitudes towards social issues. On the other hand social justice refers to the special way that these capitals are distributed. How ersity and a stratified sampling control based on sex was drawn (n = 371 ). he results demonstrate that there is relationship between students' attitudes towards social justice and their possession different capitals. And the role of economic & cultural capital is more important than social capita in shaping such attitude. Students tend to the equality approach more than proportion and in the final analysis higher status students rather show most tendencies tu Economic Individualism and it is same about students who possess more economic capital. Students who possess more cultural capital have more tendencies towards proportion approach than others. Also students with higher social capital tend towards Equity approach. Sex & age also affect students· attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social justice
  • economic capital
  • cultural capital
  • Social Capital