نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 ئانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مصرف مواد، پدیدهای است که آسیبهای فراوان جسمی، روانی، خانوادگی،اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. هدف این مقاله، مقایسه عوامل مرتبط در عودبیماری اعتیاد نزد دو دسته است: بیمارانی که سوء مصرف مواد داشتهاند و افراد معتادی که عود نداشتهاند. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه ما بیمارانی در نظر گرفته شدهاند که آغاز بهبودی و سم زدایی آنها از دی ماه ۱۳۸۵ در نظرگرفته شده و حفظ بهبودی و سلامت آنها تا 6 ماه بعد، یعنی تا خرداد ماه 1386 مورد بررسی قرار می گیرند.با استفاده از فرمول حجم نمونه، تعداد ۷۳ نفر به صورت نمونه گیری احتمالی و از نوع سیستماتیک برای هر یک از دو گروه مطالعه (بیماران معتاد عود کرده) و مقایسه ( بیماران معتاد عود نکرده) انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری دادهها از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داد که به هر میزان فرد تحت درمان، در جلسات مشاوره فردی شرکت جسته، با دوستان مصرف کننده، کمترمعاشرت داشته و لذت جویی خود برای مصرف را مهارکند، میزان عود کاهش مییابد. به نظر میرسد بیماران درگیر در این مسأله با توجه به سن، جنس، وضعیت تحصیلی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی، شغلی، جسمی و روانی، محل سکونت، چگونگی مصرف مواد، چگونگی تهیه آن، چگونگی رفتارهای اعتیاد گونه آن و ... مداخلات خاصی را جهت پیشگیری، درمان و پیشگیری از عود میطلبند که لازم است با نگاه جامع تر و ژرفانگرتر، این دسته از افراد مورد مداقه و حمایت قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Factors Leading to Recurrence of Drug Addiction

نویسندگان [English]

  • seyed ahmad hoseyni haji bekandeh 1
  • fatemeh jafari 2

چکیده [English]

Drug addiction is a phenomenon which causes considerable physical, mental. social, economic and family problems. The purpose of this article is comparing the effective factors in the recurrence of addiction in two groups : patients who have had a history of drug abuse and patients who have not experienced a recurrence of addiction. The present method is of a semi-experimental type. Our society consisits of patients who underwent detoxification in January 2007, and their state of health is studied until June2008, for a period of six months. By using a sample volume formula, 73 patients were chosen through systematic statistical sampling for each of the above groups. In this research, question forms were used for gathering information. Results show that taking part in personal counseling sessions, avoiding addicted associates, and controlling the strong desire for drugs by the patients can decrease the recurrence of addiction. It seems different methods are required for the treatment of drug addiction and its recurrence in different groups of patients, where sufficient attention should be focused on age, sex, educational status, family conditions, cultural and social background, occupation, physical and mental conditions, as well as place of residence of the patients and also the methods they use to obtain drugs. Such patients should be supported and treated through application of deeper, more comprehensive methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Recurrence
  • Drug Abuse
  • Patient