نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی چرایی، چیستی و چگونگی آموزش درسهای انسان شناسی باتکیه بر آموزه های زیسته نگارنده و تجربه های انسان شناسان دیگر می پردازد. هدف مقاله کمک به ارتقای روش های آموزش انسانشناسی در ایران است. درمقدمه، موضوع و روش این مطالعه شرح داده شده است. سپس در بخش نخست (طرحمسئله)،مسئله و اهمیت موضوع روش آموزش در دانشگاه و به ویژه روشهای آموزش در رشته های علوم انسانی و اجتماعی توضیح داده شده است. بخش دوم مقاله به بررسی این موضوعمی پردازد که چرا باید انسان شناسی را آموزش داد و آموزش این دانش در پاسخ به کدامنیازها و ضرورت های معرفتی و اجتماعی است. بخشش سوم مقاله به بررسی محتوای آموزشی در آموزش انسان شناسی می پردازد. بخشش چهارم به بررسی و معرفی روش ها و راهبردهای آموزش در رشته انسانشناسی اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله، کندوکاوی است در مسائل آموزش انسان شناسی در ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Why and How to Teach Anthropology: An Ethnographic Approach to Teaching Anthropology and Its Problems in Iran

نویسنده [English]

  • nematollah fazeli

چکیده [English]

This article examines how and why to teach anthropological courses based on my own and other anthropologists' experiences. The aim of the article is to help to promote education of anthropology in Iran. In the Introduction, the subject matter andmetbodological issues of this study are explained. Then, in the First part, (The Research Problem), the significance of university teaching methods, particularly teaching methods in humanities and social sciences are discussed. The Second part deals with the question of relevance and significance of teaching anthropolo&'Y courses focusing on the state of the discipline in Iran. The Third part discusses the content of anthropology courses. The next part explains and introduces strategics and methods of teaching anthropology courses. The last part examines educational and teaching problems in anthropology courses in Iranian universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Ethnography
  • Teaching Method
  • Teaching Strategies
  • Anthropology Educational Problems