نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر تبریز انجام گرفت. سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان از عاملهای بسیار مهم در امر توسعه و رفاه اجتماعی است. روش مطالعه دراین تحقیق، پیمایشی است واز ابزار پرسشنامه ساخت یافته بهره گرفته شده است. متغیر سرمایه اجتماعی با مقیاس بولنواونیکسو متغیررضایت شغلی با مقیاس برایت فیلد اندازه گیری شده است. حج منمونه شامل۳۵۰ نفر از معلمان ابتدایی نواحی ۲ و ۴ است که به روشی نمونه گیری خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدهاند. متغیر مستقل این تحقیق سرمایهاجتماعی و متغیر وابسته، رضایت شغلی است که نتایج به دست آمده رابطه معنی داری بین آنها نشان می دهد. ازآنجا که این بررسی نخستین پژوهشی بود که تاثیر میزان سرمایه اجتماعی را بررضایت شغلی در ایران مورد مطالعه قرار می داد، امید. است راه را بر بررسی های بنیادی و کاربردی آتی در این زمینه هموار کند تا برنامه ریزی رفاه اجتماعی معلمان بتواند هم موجب افزایش سرمایه اجتماعیگرددوهمازاینسرمایهدرجهتافزایشرضایتمندیبهرهگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Job Satisfaction of Teachers

نویسندگان [English]

  • nauser salar zadeh
  • davoud hasan zadeh

چکیده [English]

This study investigates the effects of social capital on the job salisfaction of Tabriz primary schools teachers. Social capital and job satisfaction arc important in social welfare development. A random sample or 350 teachers were selected. Data was collected by means of questionnaire. For the measurement of social capital Bullen and Onyx social capital scale, and for the measurement job satisfaction Bright Feld scale was used. Findings show that the social capital significantly influences the job satisfaction or teachers. There was no meaningful difference between females and males, in this regard. The regression analysi» of the social capital indicators on the rate of joh satisfaction shows that the indicators concerning the objective dimension of social capital has the highest effect upon juh satisfaction. Generally, indicators or social capital explained 16 percent of variance of job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Job Satisfaction
  • Primary Teachers
  • Social Participation
  • social welfare