نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر، خلاصهای از پایان نامه کارشناسی ارشد است که در آن، نشریه های ایران و امریکا به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، شناخت ساختار و شیوه انعکاسی رویدادهای عراق به لحاظ بی طرفی یا -جانبداری در ارایه اخبار و بررسی همسویی یا عدم همسویی این نشریه ها با دیدگاهسیاسی حاکم در کشور متبوع خود است.بدین منظور، تمام مطالب مربوط به حوادث عراق از زمان انتقال قدرت به دولت موقت در طول دو ماه، یعنی از ۱۱ تیر ۱۳۸۳ تا ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ (اول -جولای ۲۰۰۴ تا اولی سپتامبر ۲۰۰۴) در کلیه شماره های تایم و نیوزویک (از آمریکا) و کیهان و شرقی (از ایران) مورد بررسی قرار گرفته است.حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و حمله این کشور به افغانستان و عراق، نقش رسانه ها و از جمله مطبوعات را در انعکاس وقایع و ارایه اطلاعات، از یک سو و کنترل افکار عمومی، یا به گفته " ادوارد ال برنیز"، «مهندسی رضایت»، در هم سویی با اقدامات سیاسی و نظامی دولت ها را از سوی دیگر، مشخص تر نمود.مطبوعات دو کشور ایران و آمریکا نیز هر کدام از دیدگاه خود به ارایه اطلاعات در مورد وقایع مذکور پرداختند. حمله نیروهای ائتلاف به عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ و سرنگونی حکومت صدام حسین ، یکی از این حوادث بود که در مطبوعات دو کشوربازتاب های مختلفی داشت .نتایج این پژوهش نشان می دهد که روزنامه کیهان و هفته نامه نیوزویک، در موارد مختلفی نزدیک به هم عمل کردهاند. به عنوان مثال، در مواردی مانند جهتگیری منفی در تیتر و لید، استفاده از تیترهای اقناعی، استفاده از صفات ارزشی در تیتر، گرایش بهتنش زایی و ارایه رویکردی معیوس کننده و بدبینانه، درصدهای بالاتری در مقایسه با شرق و تایم داشتهاند. اگر چه میزان هماهنگی یا هم سویی کیهان با دیدگاه سیاسی حاکم در ایران، به مراتب بیش تر از هماهنگی یا هم سویی نیوزویک با دیدگاه سیاسی حاکم در آمریکا بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Of The Contents Of Iranian and American Presan About The War In Iraq

نویسندگان [English]

  • ali asghar kia 1
  • hoseyn zarei 2

چکیده [English]

The second war of the US-led coalition forces against Iraq. started m March 2001. is one of the srgnificarumternational events in the first years of the 21st century. The triumph of America and its allies to topple Saddam's regime to establish a "democratic system" in Iraq was an indication of new approaches, policies and viewpoints in the mtcrnational sphere, as well as demonstrating technological supremacy and fighting power of coalition forces. There are the quality of OC\\'S released by media . especially the press about the war in Iraq and subsequent events can be considered very important. In the current study, the coverage of lraq,s developments in the two Iranian papcrs-Kayhan and the Sharq- and two American magazics-Tirne and Newsweek- is evaluated using content analysis, within a period of two months following the transition of power to lraqics. The main purpose of the study is to assess the presentation of traq.s events in the above publications with a focus on the dominant political points of view in each country. The Finding show that the image oflraq s suuation indicated in the t\VO Iranian papers (Kayhan and Sharq) was mostly "biased", while this image in the American publications (Time and Newsweek] was "neutral". On the other hand, the accordance of the two Iranian papers with their respective government s policies towards Iraq was higher than the l\VO American publications' accordance with the U.S. administrauon,s polices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kayhan
  • Sharq
  • 'lime .Newsweek
  • war in lrag