نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر گزارشی از جشن های نوروزی ایرانیان مهاجر در بریتانیا است که بهطرح «دیدگاه نظری»تازهای برای فهم نوروز در دنیای مادران می پردازد. در بخشی نخست مقاله، این دیدگاه نظری، بررسی و تشریح گردیده است. در بخش های دیگر، متناسب با دیدگاه ارایه شده، به بررسی گستره جهانی نوروز در دو دوره باستان و معاصر پرداخته شده است. بعد از آن گزارشی از جشن های نوروزی در بریتانیا ارایه می کنیم. دو بخش پایانی، به تحلیل کارکردهای نوروز و رابطه آن با دنیای مدرن، جهانی شدن ومهاجرت اختصاص دارد. این مقاله تلاش دارد تا تحولات آیین نوروز در جهان امروز راتوصیف و تحلیل نماید. این تحلیل بر مبنای مشاهدات و مطالعه میدانی نگارنده از چگونگی برگزاری آیین نوروز در بین جمعی از مهاجران ایرانی در لندن است. در عین حال سعی شده است تا با استناد به دادههای دیگر و همچنین تجربه زیسته ام از چگونگی برگزاری نوروز در ایران، وضعیت کلی تحول نوروز در ایران را توضیح دهم. این بررسی نشان میدهد که نوروز دیگر بر مبنای فلسقه و تلقی اسطورهای و تاریخی آن وجود ندارد بلکه این آیین مطابقی نیازها و تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی عصرحاضر دگرگون شده است و با ارزشی ها و مولفه مدرن مانند عقلانی شدن، مصرف گرایی، جهانی شدن، رسانهای شدن و فرایندهای دیگر جهان امروز سازگار شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Modern Approach Of An Old Ritual: An Anthropological Study Of Norooz Of Iranians In Britian

نویسنده [English]

  • nematollah fazeli

چکیده [English]

This paper is an ethnographic account of lranianmigrants celebration of Norooz (Iranian New Year) in Britain. It tries to pose a new theoretical approach to understand Norooz in the context of modern world. This theoretical approach has been explained in the first section of the paper. Other sections examine the global dimensions of Norooz and its historical context since the ancient time to contemporary period. Then, we offer an ethnographic description of the celebration of Norooz in Britain. The last two sections are dedicated to analyzing the cultural functions of Norooz in the context of modern world, globalization and migration. I have tried to explain how and to what extend Norooz has changed and developed in the context of globalization and mediazation. My general argument is that Norooz is a very flexible ritual and has been able to accommodate itself in all historical changes and contexts throughout the history. Iranian migrants in Britain and other countries celebrate Norooz to present their Iranian identity and to communicate with their children through Norooz. Also, Norooz has many economic and cultural functions for the migrants. I have in this paper demonstrated that the celeberation of Norooz has changed in Iran too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • modernity
  • Norooz
  • Globalization
  • Identity