نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله ی حاضر، گزیدهای از یک تحقیقی دانشگاهی است که به منظور فهم و نقد گفتمان و ایدئولوژی پنهان و ژرف تأثیرگذار بر «عمل رسانه»های غرب، به بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان چهار روزنامه نیویورک تایمز، گاردین، لوموندودیولتمیپردازد. رویکرد نظری اتخاذ شده در تحقیق، ایدئولوژی و گفتمان شرقی شناسی به عنوان نظام بازنمایی شرقی در غرب است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که «تروریسم» و «بنیادگرایی اسلامی»، کلیشه های شمایل انگارانه اصلی هستند که توسط مطبوعات غرب مورد استفاده قرار می گیرند. این دو کلیشه درواقع اسلام وایران را در رسانه های غربی، به عنوان تهدید علیه صلح، دموکراسی و مدرنیزاسیون بازنمایی می کنند. تحویل یا تقلیل مستمر ایران به نوعی تهدیدی مضاعف تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی و تروریسم بینالمللی، این کشور را بیش تر از «دیگران» دیگر برای غرب و سایر نقاط جهان، خطرناک جلوه میدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran, As Represented by The Western Press: A Critical Discourse Analysis of "The New York Times", "The Guardian", "Le Monde" and "Die Welt

نویسندگان [English]

 • kazem motamed nejhad
 • seyed mohammad mehi zadeh taleshi

چکیده [English]

the present article is an academic research which reviews and critically analyzes the discourse of four newspapers: "The New York Times", "The Guardian", "Le Munde" and "Die Welt" with the aim of understanding and criticizing the hidden and profound discourse and idelogy whtch influence the western "media function". The theoretical approach adopted by the research is the oriental ism ideology and discourse as a system of eastern representation in the west. Results inicate that "terrorism" and "Islamic fundamentalism" are the main iconographic stereotypes which arc used by the western press. These two stereotype actually represent Islam and Iran as a threat to peace, democracy and modernization. Continuous degradation and reduction of Iran as a kind of dual threat under the brand of Islamic fundarucntalisru and international terrorism would portray this country more dangerous than other "rogue" countries for the west and other spots of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ldelogy
 • Discourse
 • represeruauon
 • the potuics of representauon
 • orientalisru. post-rnodemisrn
 • post colonial studies
 • Critical Discourse Analysis
 • Fundamentalism
 • Terrorism
 • mediating