نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی و شناخت تأثیر عوامل جمعیت شناختی، خانوادگی و اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان است. به عبارت دیگر، در این مقاله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از دانش آموزان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند؟ بر همین اساس، متغیرها و فرضیاتی از سه دیدگاه نظری عمده یعنی نظریات فشار، خرده فرهنگی و کنترل اجتماعی و جهت تبیین رفتار بزهکارانه دانش آموزان استنتاج شده اند. داده های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه خود - گزارشی و با شیوه نمونه گیری تصادفی قشربندی شده چند مرحله ای متناسب، از یک نمونه ۱۲۰۰ نفری از دانش آموزان مقطع متوسطه استان بوشهر، جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی، ضرایب همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن) ، رگرسیون ساده و چند متغیره ( به روش چند مرحله ای) به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داد که هر یک از متغیرهای تحصیلات والدین، درآمد خانواده، وضعیت تحصیلی، تعهدات و تعلقات خانوادگی و آموزشگاهی، میزان نظارت والدین بر فرزندان، میزان دینداری شخصی و زمینه دینی پاسخگویان دارای رابطه معکوس و معنی دار و هر یک از متغیرهای میزان دلبستگی و معاشرت با دوستان بزهکار و بعد خانوار دارای رابطه مثبت و معنی داری با اطمینان ۹۵ درصد با رفتار بزهکارانه دانش آموزان هستند. اما متغیر سن با رفتار بزهکارانه دانش اموزان در سطح اطمینان ۹۵ درصله دارای رابطه معنی داری نیست. نتایج حاصله همچنین نشان داد که هر یک از متغیرهای وضعیت اشتغال والدین، ساخت خانواده، جنس، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی با اطمینان ۹۵ درصد دارای ارتباط معنی داری با رفتار بزهکارانه دانش اموزان هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Effect of Social and Familial Factors on the Delinquent Behavior of High School Students in Bushehr Province

نویسنده [English]

  • mohammad zangeneh

چکیده [English]

The aim of this article is to examine the effect of social, demographic and familial factors on delinquent behavior of high school students. In other words, we attempt to find an answer to this basic question: Why do some students commit delinquent behavior? Accordingly, the variables and hypotheses have been developed from three major theoretical perspectives, that is, strain, social control and sub-cultural theories to answer this question. In this study, the data needed to test hypotheses has been obtained throuth self-reported questionnaire and multistage stratified random sampling method from a sample of 1200 high school students in Bushehr province. The inferential statistical techniques such as T-test, on way analysis of variance, correlation coefficients (Pearson, Spearman), simple and multiple regression (stepwise method) were used in the data analysis by the SPSS. The results showed that such variables as the parents, education, student's educational state, family income, student's attachment to his/her family and school, student's piety, and student's religious background and parents control on their children had inverse and significant relation to the student's delinquent behavior with the confidence level of 95 percent. The results showed that such variables as student's attachment and friendshop with his delinquent friends, and family domain had positive and significant relation to his delinquent behavior with the confidence level of 95 percent. The results also showed tha such variables as age had no significant relation to the student's delinquent behavior on the confidence level of 95 pervent. Finally, variabels such as parent's occupational state, family structure, sex, school grade and the field of study had a significant relation to his/her delinquent behavior on the confidence level of 95 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juvenile Delinquency
  • Crime
  • Delinquent Behavior
  • Deveiance
  • Deviant Behaveior