نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی مسائلی و مشکلات حاشیه نشینی است. حاشیه نشین ها به کسانی گفته می شود که در اطراف شهر ساکن هستند ولی جذب نظام اقتصادی اجتماعی آن نشده اند. آنها اغلب مهاجرانی هستند که برای به دست آوردن زندگی بهتر، به سمت شهرها مهاجرت کرده اند، ولی به علت عدم تمکن مالی و همچنین نداشتن سرمایه، مهارت و تحصیلات نتوانسته اند جلب اقتصاد شهر شوند. در نتیجه، به حاشیه ها رانده شده اند. این افراد قشر فقیری را تشکیل می دهند که با عوارضی چون بهداشت ناکافی، انحرافات، بیکاری، و بزهکاری سروکار دارند. این بررسی سعی کرده است به جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسئله توجه کند و این معضل را در مفهوم جدید بررسی نماید. پژوهش حاضر به روشش پیمایشی صورت گرفته است. با توجه به فرضیات مطرح شده، پرسش هایی تهیه گردید و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نتایج جمع آوری شد. در فرضیات، متغیرهای حاشیه نشینی و شغل قبلی به عنوان متغیرهای مستقل و مشارکت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، انحرافات، بیکاری و کار کردن به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شدند. این فرضیات با کمک نرم افزار SPSS و روش ناپارامتری بررسی شد و از ضرایب گاما، کندال و اسپیر من برای مشخص کردن میزان پیوند و از آزمون های خی دو و T-test برای تأیید یا رد فرضیات استفاده شد که نتایج بیانگر تأیید ارتباط حاشیه نشینی با مشارکت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انحرافات، بیکاری و شغل قبلی بود، ولی فرضیه ارتباط حاشیه نشینی و کار کودکان رد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Suburbanation Problems and Difficulties with an Emphasis on Social and Cultural Aspects Case Study Arzanan and Dark Esfahan

نویسندگان [English]

  • forough arizi 1
  • rasool rabani 1
  • fatemeh karimi 2

چکیده [English]

Studying of suburbanation problems and difficulties is the endpoint of this research. Suburbanite is a person living in the suburb of a city but is not absorbed by the social and economic system of that socity. The suburbanites have migrated to earn a better life; but because of their poverty, lack of proficiency and education, they could not have been absorbed by the cities economic sections. So, they have to live in the suburbs. They are poor people who deal with complications, like shortage of sufficient health care, moral deviations, and unemployment. This survey tries to pay attention to different economic, social and political aspects of the subject and to deal with it in a new concept. This research was done in survey method. 
In variant hypothesis, suburbanation and previous job were chosen as independent variables and social, political and cultural participations, moral deviation, unemployment and child labour were chosen as dependent variables. The data of These hypothesis have been analyzed by SPSS software in unparametric method and the coefficients of Gamma and phi kendal, spearman have been used to define the correlation power and also T'-test methed and chi squar to confirm or reject the hypothesis.
This reserch shows a relation between suburbanation and social - political and cultural participation, moral deviation, unemployment and previous job but not with child labour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Political I Social I Cultural Migration
  • Deviation
  • Social Participation
  • Immigration
  • Urban Pathology