نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

       چکیده
یکی از جنبه‌های تاریخ فرهنگی، بهره‌گیری از گذشته، به گونه‌ایست که بتواند لحظه حال[1] را تبیین کند. چنین مهمی‌ نه تنها میان گذشته و حال پیوند برقرار می‌کند؛ بلکه دیدگاه جامع‌تری نسبت به گنجینه فرهنگی و تجربه زیسته هر ملت به دست می‌دهد.
این مقاله با مد نظر قرار دادن روش‌شناسی‌ای که والتر بنیامین در مطالعه «خاستگاه نمایش سوگناک آلمانی» پیش رو قرار می‌دهد؛ ظرفیت‌های معرفت‌شناختی و هستی‌شناسی مفاهیم "ایده"،[2] "مفهوم"[3] و "پدیدار"[4] را برای انجام مطالعات تاریخی در بستر مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار داده است.
برای این منظور، فلسفه تاریخ بنیامین و اندیشه خاستگاه در کنار شکل‌گیری و گسترش منظومه‌ها در تفکر وی، مورد مداقه قرار گرفته‌اند. در نهایت کاربست و ظرفیت‌های عملی این روش تشریح شده است.
تصویر تاریخی‌ای که از این مسیر به دست می‌آید، تصویری دیالکتیکی است که نه خرده چیزهایی که مورد کاوش قرار می‌دهد پیش‌بینی‌اش را می‌کرده‌اند و نه بنیان‌های نظری.
واژه‌های کلیدی:
 [1]. Jetztzeit


[2]. idee


[3]. Begrief


[4]. Phenomen

عنوان مقاله [English]

Studying methodology of "Now-Time": Constellation and Origin in Walter Benjamin's Methodology

نویسنده [English]

  • Sana Chavoshian

چکیده [English]

Sana Chavoshiyan
Date of Receive: 2011/10/7
Date of Accept: 2012/4/8

Abstract
Facing history in its details and fragmentations in order to portray an idea is what Walter Benjamin followed in his life-long projects and can be an ambition for all cultural researchers who investigate their cultural heritage in relation with present time.
This paper relies on epistemological and ontological capacities, found in Benjaminian methodological concepts, study Ursprung (Origin) and Konstellation (Constellation) to open up a new horizon to cultural history, in which, past is used to illuminate present. "Concept", "idea" and "phenomena" are defined as the key concepts in making constellation and their relation with "origin" as their historical context is elaborated.
The resulted "dialectic Image", is the hoped-for product of a method which the fragments themselves could not demonstrate, nor theoretical formulations predict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constellation
  • Origin
  • Jetztzeit
  • Idea
  • history
منابع
-  اشتاین، روبرت؛ والتر بنیامین. (1382)، به همراه کوتاه نوشته‌هایی از والتر بنیامین، مجید مددی؛ تهران: اختران، چاپ اول.
-  برمن، مارشال. (1386)، مدرنیته دیروز امروز فردا، «در تجربه مدرنیته»، ترجمه: مراد فرهادپور؛ طرح نو، چاپ ششم.
- بنیامین، والتر. (1389d)، تزهایی درباره مفهوم تاریخ، در «عروسک و کوتوله: مقالاتی درباب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ»، گزینش و ترجمه: مهرگان، امید؛ فرهادپور، مراد، تهران: گام نو، چاپ سوم.
- بنیامین، والتر. (1389c)، در باب نظریه شناخت نظریه پیشرفت، در «عروسک و کوتوله: مقالاتی درباب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ»، گزینش و ترجمه: مهرگان، امید؛ فرهادپور، مراد، تهران: گام نو، چاپ سوم.
-  بنیامین، والتر. (1389خیابان یک طرفه، ترجمه: حمید فرازنده، تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم.
- بنیامین، والتر. (1381a)، مقدمه شناخت-سنجشگرانه، در «زبان و تاریخ: مجموعه مقالات فلسفی والتر بنیامین»، ترجمه: امید مهرگان، تهران: فرهنگ کاوش، چاپ اول.
- شرت، ایون. (1387)، فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تیار شناسی و نظریه انتقادی، ترجمه: ‌هادی جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
- مولمان، آر.یولیوس. (1381)، نکاتی درباره الهیات، زبان و اندیشه رهایی در تزهای فلسفه تاریخ، در «زبان و تاریخ: مجموعه مقالات فلسفی والتر بنیامین»، ترجمه: امید مهرگان؛ تهران: فرهنگ کاوش، چاپ اول.
- مهرگان، امید؛ فرهادپور، مراد. (1389)، درباره برخی مضامین تفکر والتر بنیامین، در «عروسک و کوتوله: مقالاتی درباب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ»، گزینش و ترجمه: مهرگان، امید؛ فرهادپور، مراد، تهران: گام نو، چاپ سوم.
 
 
-  Benjamin, Walter. (2003). The Origin of German Tragic Drama; Tr. By John Osborn. London New York: Verso, 1st publication.
-  Coli, Anna Luiza. (2011a). The Origin (Ursprung) as a target and method of interpretation of Walter Benjamin, UFMG.
-  Coli, Anna Luiza. (jan.-jun 2011b). A reading about the concept of epistemological history of Walter Benjamin. Cadernos Benjaminianos (Benjaminian Notebooks), n. 3, Belo Horizonte.
-  Friesen, Norm (2013). Wanderin Star: Benjamin, Giedion, McLuhanin McLuhan100 The Now and Next International Conference, Torrento, CA: 7-10 November.
-  Rokem, F. (2008). Catastophic Constellations: Picasso's Goernica and Klee's Angelus Navus, Int. J. Art and Technology; Vol. 1; No. 1.
-  Rollason, Christopher. (2002). The Passage ways of Paris. in. Modern Criticism, ed. Christopher Rollason and Rajeshwar Mittapalli. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors. pp. 262-296.
-  Rupp, Gabriel. (2007). Constellation Uncertainty & Incompleteness: Toward a Human Science, University of Central Oklahama. Journal of Scientific Psychology.
-  Stewart, Elizabeth. (2010). Catastrophe and Survival: Walter Benjamin and Psychoanalysis; London New York: Continuum, 1st Pub.
-  Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2011). (Walter Benjamin) first published Jan 18.

Studying methodology