نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده   
مشروعیت یکی از ارکان اساسی تداوم نظام سیاسی است. براساس تعریف بیتهام، هر کجا قدرت، مطابق قواعد توجیه پذیر و با شواهدی از رضایت، کسب و اعمال شود آن را قدرت حق یا مشروع می‌نامیم. گیدنزمعتقد است؛ مشروعیت نظام‌های سیاسی تحت تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و مظاهر آن از جمله اینترنت و ماهواره، دچار تزلزل و بحران می‌شود. این مقاله درصدد است که رابطه استفاده از اینترنت و ماهواره را با میزان مشروعیت نظام سیاسی بسنجد. تحلیل رابطه یاد شده در میان جوانان و با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت نمونه 376 نفر از جوانان شهر خمین (29-18 سال) می‌باشند. برای نمونه گیری نیز از روش تصادفی ساده بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که مدل نظری از شواهد تجربی برخوردار است، به طوری که بین ابعاد کمی‌ و کیفی استفاده از ماهواره شامل: میانگین استفاده در طول هفته، سابقه دسترسی، نوع استفاده و الگوی استفاده و ابعاد کیفی استفاده از اینترنت، شامل نوع استفاده و الگوی استفاده با میزان مشروعیت نظام سیاسی رابطه وجود دارد.براساس تعریف پذیرفته شده (بیتهام) میزان مشروعیت نظام سیاسی در شهر خمین 59 درصد می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Internet and Satellite Usage and legitimacy of political system among youth

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Zolfaghari 1
  • Saeedeh Karami 2

چکیده [English]

Abolfazl Zolfaghari
Saeideh Karami
Date of Receive: 2012/10/2
Date of Accept: 2013/5/11
Abstract
Legitimacy is one of the fundamental bases of sustainability of political system. According to Beetham's definition; wherever power is achieved and applied according to justified rules and with evidence of consent, it can be called the right or legitimate power.  Giddens argues that the legitimacy of the political systems under the impact of modern information and communication technology and its manifestations, such as Internet and satellites is suffering from insecurity and crisis. This paper studies relationship between Usage of Internet and Satellite and the rate of legitimacy of political system among youth.
Analyzing mentioned relationship, survey research has been conducted among 376 youth (18-29 years old) in Khomein city by two-stages sampling. The results indicate that the proposed theoretical model has empirical support. So that there is relationship between quantitative and qualitative aspects of satellite usage which includes of average of usage during the week, access experience, usage type and usage pattern and between qualitative aspects of Internet usage which consists of usage type and pattern with rate of legitimacy of political system. According to the accepted definition of Beetham, the rate of legitimacy of political system in mentioned city is 0.59 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • legitimacy of political system
  • legitimate authority
  • the new communication and information technology
  • Internet and satellite
منابع
-   ببی، ارل. (1385)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، ترجمه: رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت. جلد اول.
-   بیتهام، دیوید. (1382)، مشروع سازی قدرت، ترجمه: دکتر محمد عابدی اردکانی، یزد: دانشگاه یزد.
-   تافلر، آلوین و تافلر، هایدی (1380)، به سوی تمدن جدید: سیاست در موج سوم، ترجمه: محمدرضا جعفری، تهران: علم.
-   چلبی، مسعود. (1386)، جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ چهارم.
-  حیدری، سیامک. (1387)، عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی به حکومت در بین جوانان دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
-   خسروی، غلامرضا. (1380)، مشروعیت سیاسی، بازتاب اندیشه، شماره 24.
-   دواس، دی.ای. (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
-  سرفراز، فرشید. (1381)، مفهوم مشروعیت و رهیافت‌های گوناگون نسبت به آن، اطلاعات سیاسی و اقتصادی 78- 177، سال شانزدهم، شماره 9 و10، خرداد و تیر.
-   سعیدی، رحمان؛ کیا. علی اصغر. (1385)، نقش جهانی شدن و رسانه‌ها در هویت فرهنگی، انتشارات خجسته، چاپ اول.
-   شولت، یان آرن. (1382)، نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن. ترجمه: مسعود کرباسیان، تهران: انتشارات علمی‌ و فرهنگی.
-   فتحعلی، محمود. (1384)، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
-   قائدی، محمدرضا. (1383)، مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، مجله راهبرد، شماره 31.
-  کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ (جلد1، ظهور جامعه شبکه‌ای)، ترجمه: احمد عقیلیان، افشین خاکباز، حسن چاووشیان، ویراسته علی پایا، تهران: طرح نو.
-  ---------- . (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ (جلد2، قدرت هویت)، ترجمه: احمد عقیلیان، افشین خاکباز، حسن چاووشیان، ویراسته علی پایا، تهران: طرح نو.
-  کوثری، مسعود. (1381)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس بی هنجاری (آنومی‌سیاسی) در شهروندان تهرانی، رساله مقطع دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
-   گلیانی، علی. (1378)، مشروعیت و ثبات سیاسی در ایران 57-1332، دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتری. تهران .
-   گیدنز، آنتونی. (1386)، جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن چاووشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.
-   --------- (1384)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، نشر مرکز، چاپ اول.
-   --------- (1384). چشم اندازهای جهانی، ترجمه: محمدرضا جلایی پور، تهران: طرح نو.
-  --------- (1387)، جهان رها شده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی، ترجمه: علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، نشر علم و ادب.
-  لیپست، سیمور مارتین. (1383)، دایرة المعارف دموکراسی زیر نظر سیمور مارتین لیپست، ترجمه: به سرپرستی کامران فانی، نورا... مرادی: ویراستاران محبوبه مهاجر، فریبرز مجیدی، تهران: وزارن امور خارجه.
-   وبر، ماکس. ( 1374). اقتصاد و جامعه، ترجمه: عباس منوچهری، دکتر مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عمادزاده. تهران: انتشارات مولا.
-   محمدی شکیبا، عباس. (1380)، جهانی شدن رسانه‌ها و پدیده‌ای به نام هویت، نشریه سروش، 25 اسفند.
-   مرکز آمار ایران: www. Sci.org
-   مک فرسون، کرافورد. (1376)، زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال، ترجمه: مسعود پدرام، تهران: نشر نی.
-   منصور، جهانگیر. (1369)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران.
-  موسوی، سیدرضا. (1377)، عقل و مشروعیت سیاسی ازنظر ماکس وبر و‌هابرماس، اطلاعات سیاسی- اقتصادی. شماره 131و 133، شهریور و مهر.
-   نش، کیت. (1380)، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمه: محمد تقی دلفروز، انتشارات کویر.
-   نوروزی، نور محمد... [و دیگران]. (1382)، چالش مشروعیت و بازسازی نظم سیاسی در خاورمیانه، تهران: اندیشه سازان نور.
-   وبستر، فرانک. (1383)، نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه: اسماعیل قدیمی، نشر قصیده سرا، چاپ اول.
-   وینسنت، اندرو. (1371)، نظریه‌های دولت، ترجمه: دکتر حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
-  ‌ هانتینگتون، ساموئل. (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: علم.
-   هلد، دیوید. (1384)، مدل‌های دموکراسی، ترجمه: عباس مخبر، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان.
-  یوسفی، علی. (1379)، بررسی تطبیقی مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در سه شهر تهران، مشهد، یزد. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 
-  Aaron Russell. Martin (2009). Analyzing the effects of microregions on macroregions: Can Euroregions legitimize the European Union. dissertation of master of art. School of International service of AmericanUniversity.
-  Beetham.David (1991). The legitimation of power. landan: mac millan education L.T.D.
-  Bjorsne. Liza (2004). Regional Integration in Africa. Is the African Union Facing legitimacy problems? Master thesis in political science .Linkoping University.Autumn.
-  Lamb.Robert.D (2005). Measuring legitimacy in weak states. CISSM. University of Maryland. 18 march.
-  Lipset. S.M (1995). Some social Requestion of Democracy Economic Development and Political Legitimacy. American Political Science Review.VOII.III.March.
-  mott Ryan. Philip (2009). State legitimacy and the international state system. university at Colorado at boulder.