دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
هویت جمعی غالب در نشریات دانشجوییِ کُرد زبان

امید قادرزاده

دوره 19، شماره 56 ، خرداد 1391، ، صفحه 204-251

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.897

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف شناسایی رویکرد نشریات دانشجویی به هویت‌های قومی و ملی، به تحلیل محتوای تصاویر و مطالب نشریات کُرد زبان دانشگاه کردستان می‌پردازد. نمونه آماری این پژوهش، شامل 145 نشریه می­باشد که در فواصل زمانی 1377-1389 انتشار یافته­اند. روش بکار رفته در این پژوهش «تحلیل محتوا» است. برای بررسی نحوه بازنمایی مقوله­های ...  بیشتر