دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. گونه شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران

حمیدرضا جلایی پور

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 327-362

چکیده
  برای جامعه شناسان و علاقه مندان به مطالعه عمیق جامعه سیاسی ایران،آگاهی ازسنخ هایی که رویکردهای تغییر» را در میان نیروهای اجتماعی- سیاسی معرفی می کنند، امری ضروری است. از این رو مقاله حاضر دو پرسش محوری را مورد کنکاش قرار داده است، اول، حاملان تغییر در جوامع معاصر، چند نوع رویکرد تغییر را تجربه کرده اند وویژگی های آنها کلام است؛ ...  بیشتر