دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی مشکلات تعاونی های خود اشتغالی بانوان "

صفر مهران فر

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 145-172

چکیده
  مسئله اشتغال به مثابه یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی، امروزه اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است و در همین راستا تعاونی های خود اشتغالی بانوان که متشکل از زنانی پرتلاش و صادق هستند، عزم را جزم کرده اند تا در صحنه تولید و اقتصاد خانواده و جامعه نقشی سازنده ایفا کنند. اما این تعاونی ها در راه فعالیت سازنده خود با مشکلاتی رو به رو ...  بیشتر