دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. سفرنامه های ترجمه شده درباره ایران

مهدی محسنیان راد

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، ، صفحه 279-307

چکیده
  در طول ۸۰۰ سال گذشته و در بستر تحولات پرفراز و نشیب تاریخ ایران، سیاحانی به کشور ما آمده اند و عده ای از آنها، پس از بازگشت به وطن، اقدام به انتشار سفرنامه خود کرده اند. برخی از این سفرنامه ها در همان اعصار به زبان های مختلف اروپایی ترجمه و بارها تجدید چاپ شده است. مثلا سفرنامه آدام اولئاریوس در سال ۱۶۳۹ م همزمان به سه زبان انگلیسی، آلمانی ...  بیشتر