دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. مدیریت بحران: برنامه ریزی پس از فاجعه زلزله

ژاله شادی طلب

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، ، صفحه 125-151

چکیده
  در کشوری مثل ایران به عنوان یکی از کشورهای کم توسعه یافته ولی در تقسیم بندی های جهانی ثروتمند و با درآمدی در سطح بالا، و از همه مهمتر زلزله خیز ولی بدون هیچ گونه برنامه ریزی و اقدام لازم در طی درگاه های پیش، همواره پس از وقوع زلزله در دوره ای پر از هیاهو و شتاپ به اقداماتی دست زده شده است که حداقل امروزه بازبینی مجدد آنها می تواند درس ...  بیشتر