دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. تحلیل تجربه‌زیسته زنان از مهاجرت (مطالعه‌ی مهاجرت برون‌مرزی زنان)

شکوه افیونی؛ عاصمه قاسمی

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، ، صفحه 155-178

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.46305.2146

چکیده
  به‌نظر می‌رسد الگوی سنتی مهاجرت که مردان را گزینه‌های اصلی می‌دانست و زنان را تابع مردان، تغییر کرده است. ارزش‌گذاری مثبت تحصیلات و کسب تخصص به‌خصوص در کشورهای پیشرفته و دانشگاه‌های بزرگ باعث می‌شود که افراد امتیازاتی را برای موقعیت اجتماعی خود کسب کنند. افزایش میزان مهاجرت زنان ایرانی در سال‌های اخیر نگارندگان را کنجکاو کرد ...  بیشتر