دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
نمایش ویژگی‌های انتسابی افراد در برنامه "جمعه ایرانی" رادیو ایران

اعظم ده صوفیانی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، ، صفحه 207-237

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6816

چکیده
  رادیو نقش مهمی‌در نحوه نمایش افراد و گروه‌های مختلف دارد. در این تحقیق 11 ساعت و 37 دقیقه از 6قسمت از برنامه "جمعه ایرانی" بررسی شد تا به سه سؤال پاسخ داده شود. ویژگی‌های انتسابی افراد، در برنامه جمعه ایرانی چگونه نشان داده می‌شود؟ بازنمایی ویژگی‌های انتسابی در مورد اقلیت‌ها به چه صورت است؟ آیا از اقلیت‌ها، کلیشه‌های رایج در مورد ...  بیشتر