دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی

اسفندیار عباسی

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، ، صفحه 234-279

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.6833

چکیده
  ضرورت پژوهش دانش بومی ‌از طریق گردآوری،  مستند سازی، کاربرد و حفاظت از آن در مقاله‌های پرشماری، به قلم  نویسندگان ایرانی وغیرایرانی، پیشتر به چاپ رسیده است. (عمادی و عباسی 1378 ب و 1383الف؛ فرهادی، 1378الف؛ Warren et al. 1989, 1995). دلایلی چون آگاهی روزافزون جوامع به لزوم بهره‌برداری پایدار از منابع، پرهیز از نهاده‌های شیمیایی در کشت و فرآوری ...  بیشتر

دگرگونی اندیشه در جهان: کاربرد اجتماعی و فرهنگی دانش بومی در توسعه پایدار

اسفندیار عباسی

دوره 8، شماره 15.16 ، اسفند 1380، ، صفحه 100-146

چکیده
  با نگاهی به تاریخچه پژوهش و کاربرد دانش بومی، فعالیت های پژوهشگران را می توان بر حسب موضوع به دو نوع مشخص تقسیم کرد: ۱) پژوهش روشها و ابزار سنتی برای کاربردهای فنی ۲) بازشناسی شناخت شناسی سنتی و ارزشهای فرهنگی و رسوم اجتماعی جوامع بومی برای کاربردهای فرهنگی و اجتماعی. در ابتدا، پژوهشگران دانش بومی بیشتر متوجه فنون و روشهای سنتی برای ...  بیشتر