دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. نقش سازمان و مدیریت علمی در عملکرد تعاونی های رسمی

حسین علی شیرزادی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1376، ، صفحه 151-168

چکیده
  اهمیت سازماندهی و مدیریت علمی در عملکرد موفقیت آمیز همه انواع سازمان ها و به ویژه بنگاه های تجارتی، از جمله شرکت های تعاونی که در طبقه بندی شرکت های تجارتی قرار دارند، بر همگان آشکار است. با این همه، شماری از نظریه پردازان مسایل سازماد و مدیریت و حتی برخی از علاقه مندان به تعاود و سازمان تعاونی بر این عقیده اند که چودن تولد همزمان دو ...  بیشتر