دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. نقد نظریه ماکس و بر درباره «اخلاقی پروتستانی و روحیه سرمایه داری

داور شیخاوندی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، ، صفحه 245-263

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.1995.5160

چکیده
  یادداشت مترجم جنبش های دینی سال های اخیر در آسیا، آفریقا و اروپای شرقی، بویژه در کشورهای باصطلاح سوسیالیستی سابق، سبب شده است که بار دیگر جامعه شناسی دینی و یکی از نخستین پژوهش های مربوط بدان، یعنی اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه داری " اثر ماکس وبر (۱۹۲۰ - ۱۸۶۴) مورد توجه و تفحص خاصی قرار گیرد. در آغاز قرن حاضر به هنگامی که مارکسیست های ...  بیشتر

2. نگرشی انتقادی به نظریه «سلوله کانیسمانی» ماکس وبر

داور شیخاوندی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، ، صفحه 235-253

چکیده
  مردمان شهر – دولت های گونه گون، چون از ستم خداوندان زمینی به جان آمدند، به پندار خدای آسمانی پناه بردند تا شاید به یمن بندگی او بند از بردگی این ناخدایان بگسلند و جان و مال و ایل و عیال خود را از خدنگ و نیرنگ آنان برهانند. ولی هنوز پاسی از ابداع این مفر یا ملجاء نگذشته بود که خدایگان زمینی ادعا کردند که نظر کرده، خدا گزیده، خدازاده، ...  بیشتر