دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. اقدامات مرکز نوآوری اجتماعی سلام در محلۀ نازی‌آباد تهران با استفاده از تفکر سیستمی

علی اصغر سعدآبادی؛ ندا آرامی پور؛ سید محمد محمودی

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 101-134

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.58033.2344

چکیده
  با توجه به کاهش سطح درآمد افراد و افزایش فقر، بسیاری از مردم برای تأمین برخی از نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه شده‍اند و کمک‍های افراد یا سازمان‍های خیریه نتوانسته به‌خوبی این مشکل را برطرف نماید. استفاده از نوآوری اجتماعی در این راستا می‍تواند مؤثر واقع شود زیرا راهکاری مبتکرانه برای حل مشکلات اجتماعی است که نسبت به راهکار‌های ...  بیشتر