دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
گیاه قوم شناسی منطقه اوان

منیژه مقصودی؛ پروین صالحی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 241-269

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1239

چکیده
  چکیده در این مقاله که حاصل پژوهشی است در حوزه گیاه قوم شناسی (اتنوبوتانی). سعی شده است با تاکید بر روش‌های کیفی و استفاده از ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات مانند تکنیک‌های مشاهده و مصاحبه، دانش بومی‌ مردم منطقه اوان کشف و سپس ثبت شود. در این تحقیق سعی نموده‌ایم تا گیاهان خودرو که توسط اهالی مورد استفاده‌های گوناگونی از جمله خوارکی، ...  بیشتر