نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران-- معصومه قاراخانی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 126-168]

ا

 • اتنوبوتانی گیاه قوم شناسی منطقه اوان - منیژه مقصودی* پروین صالحی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 241-269]
 • ایران جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه روحانیون موافق و مخالف مشروطه- نظلم بهرامی کمیل [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 117-153]
 • ارتقا و امنیت شغلی سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران-- معصومه قاراخانی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 126-168]
 • ازندریان معرفی و تحلیل نقوش صخره‌ای ازندریان ملایر-یعقوب محمدی فر.اسماعیل همتی ازندریانی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 223-252]
 • استراتژی سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت-سمیه سادات شفیعی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 139-186]
 • استراتژی پردازی سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت-سمیه سادات شفیعی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 139-186]
 • استفاده و رضامندی سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی-علی اصغر کیا-سعید شاه حسینی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 1-34]
 • اعتماد سیاسی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 187-222]
 • اعضای هیات علمی سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران-- معصومه قاراخانی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 126-168]
 • افغانستان بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 187-222]
 • افکار عمومی بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی- محمد تقی سبزه ای [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 201-241]
 • ایل طیبی قوم گیاه شناسی گیاهان غیر علوفه‌ای منطقه دلی‌کما (دره‌ای کوهستانی در زاگرس مرکزی) - سیده معصومه دیف‌رخش* حسین بارانی** جواد پور رضائی*** [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 153-205]
 • الگوهای فراغتی زنان نگاهی جامعه شناختی به فراغت زنان در دوران قاجار - سمیه سادات شفیعی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 207-25]
 • اینترنت و ماهواره بررسی رابطه استفاده (کمی‌ و کیفی) از اینترنت و ماهواره با میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان (مطالعه موری: شهر خمین)-ابوالفضل ذوالفقاری-سعیده کرمی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 153-201]
 • اندرونی حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]
 • اوان گیاه قوم شناسی منطقه اوان - منیژه مقصودی* پروین صالحی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 241-269]

ب

 • بازاندیشی بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) - حمید عباداللهی چنذانق* حانیه مددی** سجاد مرادی*** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 74-120]
 • بانه مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان -- امید قادرزاده* هیرش قادرزاده** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 170-205]
 • بیخه‌جات فارس تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه‌ای در ایران از قاجار تا‌کنون مطالعه موردی: بیخه‌جات فارس-- محمد ابراهیم موحدی محمدحسین پناهی محمدرضا تهمک [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 1-49]
 • برخورداری مادی نگاهی جامعه شناختی به فراغت زنان در دوران قاجار - سمیه سادات شفیعی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 207-25]
 • برنامه توسعه بررسی تطبیقی برنامه‌های رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران- نادر سالارزاده عادل هاشمی تجف آبادی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 49-81]
 • بیرونی حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]

پ

 • پایگاه اجتماعی اقتصادی نگاهی جامعه شناختی به فراغت زنان در دوران قاجار - سمیه سادات شفیعی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 207-25]
 • پایگاه اقتصای- اجتماعی مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان -- امید قادرزاده* هیرش قادرزاده** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 170-205]
 • پدرسالاری بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) - حمید عباداللهی چنذانق* حانیه مددی** سجاد مرادی*** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 74-120]

ت

 • تاکتیک سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت-سمیه سادات شفیعی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 139-186]
 • تبعید مهاجران و راه‌های گذار از احساس تبعید: بررسی رهیافت‌های نظری- ترانه بوربور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 255-285]
 • تحلیل محتوای کیفی بررسی تطبیقی برنامه‌های رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران- نادر سالارزاده عادل هاشمی تجف آبادی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 49-81]
 • تحلیل محتوای کمی تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی-منصوره تبریزی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 105-138]
 • تغییر فرهنگی کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی -سید سالار اجتهد نژاد کاشانی.حسین پرویز اجلالی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 35-72]
 • تفاوت گرایش دختران و پسران به مد رابطه سرمایه ‌فرهنگی و گرایش جوانان به مد (تفاوت بین دختران و پسران) - طاهره قادری* سپیده رضایی** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 1-35]
 • تفکیک قوا جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه روحانیون موافق و مخالف مشروطه- نظلم بهرامی کمیل [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 117-153]
 • توسعه اقتصادی و اجتماعی بررسی تطبیقی برنامه‌های رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران- نادر سالارزاده عادل هاشمی تجف آبادی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 49-81]

ج

 • جامعه دینی بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی- محمد تقی سبزه ای [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 201-241]
 • جامعه‌شناسی فرهنگ کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی -سید سالار اجتهد نژاد کاشانی.حسین پرویز اجلالی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 35-72]
 • جامعه مدنی دینی بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی- محمد تقی سبزه ای [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 201-241]
 • جنسیّت حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]
 • جنسیتی شدن بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی (مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون کتاب‌های فارسی اول ابتدایی سال‌های 1357، 1362 و 1382)-علی اکبرتاج مزینانی.مهدیه حامد [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 73-104]
 • جنگلها و مراتع معرفی گیاهان خودروی خوراکی کوه‌گیلویه‌وبویراحمد - یعقوب غفاری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 73-122]
 • جهت‌گیری ملی والدین و همسالان مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان -- امید قادرزاده* هیرش قادرزاده** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 170-205]

چ

 • چادر حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]
 • چاقچور حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]

ح

 • حجاب حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]
 • حکام محلی تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه‌ای در ایران از قاجار تا‌کنون مطالعه موردی: بیخه‌جات فارس-- محمد ابراهیم موحدی محمدحسین پناهی محمدرضا تهمک [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 1-49]
 • حوزه عمومی بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی- محمد تقی سبزه ای [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 201-241]

د

 • دامداری گوشه‌ای از گیاه شناسی دامداران روستای زواردشت الموت قزوین - نصرالله عسگری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 205-241]
 • دانش بومی گوشه‌ای از گیاه شناسی دامداران روستای زواردشت الموت قزوین - نصرالله عسگری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 205-241]
 • دانش محلی مروری بر دانش بومی‌گیاه‌شناسی، تاریخچه‌و اهمیت آن - منصوره رضوی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 123-152]
 • دین بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی- محمد تقی سبزه ای [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 201-241]
 • دینداری بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) - ابوتراب طالبی* امیرحسین بحری‌پور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 38-72]
 • دوران قاجار نگاهی جامعه شناختی به فراغت زنان در دوران قاجار - سمیه سادات شفیعی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 207-25]
 • دولت بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی- محمد تقی سبزه ای [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 201-241]
 • دولت متمرکز مدرن تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه‌ای در ایران از قاجار تا‌کنون مطالعه موردی: بیخه‌جات فارس-- محمد ابراهیم موحدی محمدحسین پناهی محمدرضا تهمک [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 1-49]
 • دولت نامتمرکز تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه‌ای در ایران از قاجار تا‌کنون مطالعه موردی: بیخه‌جات فارس-- محمد ابراهیم موحدی محمدحسین پناهی محمدرضا تهمک [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 1-49]

ر

 • رسانه‌های جمعی مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان -- امید قادرزاده* هیرش قادرزاده** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 170-205]
 • رفاه اجتماعی سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران-- معصومه قاراخانی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 126-168]
 • رفاه شغلی سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران-- معصومه قاراخانی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 126-168]
 • روبند حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]
 • روحانیون جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه روحانیون موافق و مخالف مشروطه- نظلم بهرامی کمیل [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 117-153]
 • روزنامه انیس بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 187-222]
 • روزنامه باختر بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 187-222]
 • روزنامه ماندگار بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 187-222]
 • روزنامه هشت صبح بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 187-222]
 • روستای زواردشت گوشه‌ای از گیاه شناسی دامداران روستای زواردشت الموت قزوین - نصرالله عسگری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 205-241]

س

 • ساختار قدرت در خانواده بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) - حمید عباداللهی چنذانق* حانیه مددی** سجاد مرادی*** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 74-120]
 • سیاست زندگی سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت-سمیه سادات شفیعی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 139-186]
 • ستاد رفاهی سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران-- معصومه قاراخانی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 126-168]
 • سردسیر و گرمسیر معرفی گیاهان خودروی خوراکی کوه‌گیلویه‌وبویراحمد - یعقوب غفاری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 73-122]
 • سرمایه اجتماعی بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) - ابوتراب طالبی* امیرحسین بحری‌پور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 38-72]
 • سرمایه اقتصادی بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) - ابوتراب طالبی* امیرحسین بحری‌پور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 38-72]
 • سرمایه فرهنگی رابطه سرمایه ‌فرهنگی و گرایش جوانان به مد (تفاوت بین دختران و پسران) - طاهره قادری* سپیده رضایی** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 1-35]
 • سرمایه فرهنگی بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) - ابوتراب طالبی* امیرحسین بحری‌پور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 38-72]

ش

 • شهر حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]

ف

 • فرهنگ ترکیبی مهاجران و راه‌های گذار از احساس تبعید: بررسی رهیافت‌های نظری- ترانه بوربور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 255-285]
 • فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بررسی رابطه استفاده (کمی‌ و کیفی) از اینترنت و ماهواره با میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان (مطالعه موری: شهر خمین)-ابوالفضل ذوالفقاری-سعیده کرمی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 153-201]

ق

 • قاجاریه جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه روحانیون موافق و مخالف مشروطه- نظلم بهرامی کمیل [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 117-153]
 • قانون اساسی بررسی تطبیقی برنامه‌های رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران- نادر سالارزاده عادل هاشمی تجف آبادی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 49-81]
 • قدرت مشروع بررسی رابطه استفاده (کمی‌ و کیفی) از اینترنت و ماهواره با میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان (مطالعه موری: شهر خمین)-ابوالفضل ذوالفقاری-سعیده کرمی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 153-201]

ک

 • کتاب فارسی بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی (مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون کتاب‌های فارسی اول ابتدایی سال‌های 1357، 1362 و 1382)-علی اکبرتاج مزینانی.مهدیه حامد [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 73-104]
 • کتیراچینی کتیره چینی (کتیرا چینی) یا کتیره زنی (کتیرا زنی) در کوهمره جروق - علی مدد نوروزی* [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 269-293]
 • کلیشه‌های جنسیتی بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) - حمید عباداللهی چنذانق* حانیه مددی** سجاد مرادی*** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 74-120]
 • کهگیلویه قوم گیاه شناسی گیاهان غیر علوفه‌ای منطقه دلی‌کما (دره‌ای کوهستانی در زاگرس مرکزی) - سیده معصومه دیف‌رخش* حسین بارانی** جواد پور رضائی*** [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 153-205]
 • کوهمره جروق کتیره چینی (کتیرا چینی) یا کتیره زنی (کتیرا زنی) در کوهمره جروق - علی مدد نوروزی* [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 269-293]

گ

 • گیاهان خود روی خوراکی معرفی گیاهان خودروی خوراکی کوه‌گیلویه‌وبویراحمد - یعقوب غفاری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 73-122]
 • گیاهان خوراکی گیاه قوم شناسی منطقه اوان - منیژه مقصودی* پروین صالحی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 241-269]
 • گیاهان دارویی گیاه قوم شناسی منطقه اوان - منیژه مقصودی* پروین صالحی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 241-269]
 • گیاه شناسی مردمی مروری بر دانش بومی‌گیاه‌شناسی، تاریخچه‌و اهمیت آن - منصوره رضوی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 123-152]

م

 • مخاطب سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی-علی اصغر کیا-سعید شاه حسینی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 1-34]
 • مدرنیته سیاسی جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه روحانیون موافق و مخالف مشروطه- نظلم بهرامی کمیل [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 117-153]
 • مشروعیت نظام سیاسی بررسی رابطه استفاده (کمی‌ و کیفی) از اینترنت و ماهواره با میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان (مطالعه موری: شهر خمین)-ابوالفضل ذوالفقاری-سعیده کرمی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 153-201]
 • مقاومت سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت-سمیه سادات شفیعی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 139-186]
 • ملایر معرفی و تحلیل نقوش صخره‌ای ازندریان ملایر-یعقوب محمدی فر.اسماعیل همتی ازندریانی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 223-252]
 • منطق استقرا تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی-منصوره تبریزی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 105-138]
 • منطق قیاس تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی-منصوره تبریزی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 105-138]
 • مهاجرت مهاجران و راه‌های گذار از احساس تبعید: بررسی رهیافت‌های نظری- ترانه بوربور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 255-285]

ن

 • نیاز به کسب منزلت رابطه سرمایه ‌فرهنگی و گرایش جوانان به مد (تفاوت بین دختران و پسران) - طاهره قادری* سپیده رضایی** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 1-35]
 • نیازهای اجتماعی سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی-علی اصغر کیا-سعید شاه حسینی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 1-34]
 • نیازهای فردی سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی-علی اصغر کیا-سعید شاه حسینی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 1-34]
 • نظام آموزشی بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی (مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون کتاب‌های فارسی اول ابتدایی سال‌های 1357، 1362 و 1382)-علی اکبرتاج مزینانی.مهدیه حامد [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 73-104]
 • نظریه مقاومت مهاجران و راه‌های گذار از احساس تبعید: بررسی رهیافت‌های نظری- ترانه بوربور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 255-285]
 • نقوش صخره‌ای معرفی و تحلیل نقوش صخره‌ای ازندریان ملایر-یعقوب محمدی فر.اسماعیل همتی ازندریانی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 223-252]

و

 • واژه‌های کلیدی: آزادی جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه روحانیون موافق و مخالف مشروطه- نظلم بهرامی کمیل [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 117-153]
 • واژه‌های کلیدی: انتخابات ریاست جمهوری بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 187-222]
 • واژههای کلیدی: اوقات فراغت نگاهی جامعه شناختی به فراغت زنان در دوران قاجار - سمیه سادات شفیعی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 207-25]
 • واژه‌های کلیدی: باستان شناسی معرفی و تحلیل نقوش صخره‌ای ازندریان ملایر-یعقوب محمدی فر.اسماعیل همتی ازندریانی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 223-252]
 • واژه‌های کلیدی: پوشیدگی حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]
 • واژه‌های کلیدی: تحلیل محتوای کیفی تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی-منصوره تبریزی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 105-138]
 • واژه‌های کلیدی: توسعه‌ فرهنگی کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی -سید سالار اجتهد نژاد کاشانی.حسین پرویز اجلالی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 35-72]
 • واژه‌های کلیدی: جامعه مدنی بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی- محمد تقی سبزه ای [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 201-241]
 • واژه‌های کلیدی: جمع‌گرایی بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان) - ابوتراب طالبی* امیرحسین بحری‌پور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 38-72]
 • واژه‌های کلیدی: دیاسپورا مهاجران و راه‌های گذار از احساس تبعید: بررسی رهیافت‌های نظری- ترانه بوربور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 255-285]
 • واژه‌های کلیدی: رفاه اجتماعی بررسی تطبیقی برنامه‌های رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران- نادر سالارزاده عادل هاشمی تجف آبادی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 49-81]
 • واژه‌های کلیدی: سیاست اجتماعی سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران-- معصومه قاراخانی* [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 126-168]
 • واژه‌های کلیدی: سینمای ایران سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی-علی اصغر کیا-سعید شاه حسینی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 1-34]
 • واژه‌های کلیدی: فرهنگ جنسیتی بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی (مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون کتاب‌های فارسی اول ابتدایی سال‌های 1357، 1362 و 1382)-علی اکبرتاج مزینانی.مهدیه حامد [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 73-104]
 • واژه‌های کلیدی: قدرت سیری در رویکردهای نظری متاخر به مقاومت-سمیه سادات شفیعی [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 139-186]
 • واژه‌های کلیدی: قوم گیاه شناسی قوم گیاه شناسی گیاهان غیر علوفه‌ای منطقه دلی‌کما (دره‌ای کوهستانی در زاگرس مرکزی) - سیده معصومه دیف‌رخش* حسین بارانی** جواد پور رضائی*** [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 153-205]
 • واژه‌های کلیدی:کتیرا کتیره چینی (کتیرا چینی) یا کتیره زنی (کتیرا زنی) در کوهمره جروق - علی مدد نوروزی* [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 269-293]
 • واژه های کلیدی : کهگیلویه‌و‌بویر احمد معرفی گیاهان خودروی خوراکی کوه‌گیلویه‌وبویراحمد - یعقوب غفاری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 73-122]
 • واژه‌های کلیدی:گیاهان مروری بر دانش بومی‌گیاه‌شناسی، تاریخچه‌و اهمیت آن - منصوره رضوی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 123-152]
 • واژه‌های کلیدی: گیاه قوم شناسی گیاه قوم شناسی منطقه اوان - منیژه مقصودی* پروین صالحی [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 241-269]
 • واژه‌های کلیدی: گرایش به مد رابطه سرمایه ‌فرهنگی و گرایش جوانان به مد (تفاوت بین دختران و پسران) - طاهره قادری* سپیده رضایی** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 1-35]
 • واژه‌های کلیدی: مرتع گوشه‌ای از گیاه شناسی دامداران روستای زواردشت الموت قزوین - نصرالله عسگری [دوره 21، شماره 67، 1393، صفحه 205-241]
 • واژه‌های کلیدی: مشروعیت بررسی رابطه استفاده (کمی‌ و کیفی) از اینترنت و ماهواره با میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان (مطالعه موری: شهر خمین)-ابوالفضل ذوالفقاری-سعیده کرمی [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 153-201]
 • واژه‌های کلیدی: نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه‌ای در ایران از قاجار تا‌کنون مطالعه موردی: بیخه‌جات فارس-- محمد ابراهیم موحدی محمدحسین پناهی محمدرضا تهمک [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 1-49]
 • واژه‌های کلیدی: هویت بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) - حمید عباداللهی چنذانق* حانیه مددی** سجاد مرادی*** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 74-120]
 • واژه‌های کلیدی: هویت ملی مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان -- امید قادرزاده* هیرش قادرزاده** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 170-205]

ه

 • هویّت حجابِ زنانه در ایرانِ سده سیزده- نعمت الله فاضلی-میثم اهرابیان صدر [دوره 21، شماره 65، 1393، صفحه 81-116]
 • هویت بازاندیشانه بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) - حمید عباداللهی چنذانق* حانیه مددی** سجاد مرادی*** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 74-120]
 • هویتِ جنسیتی شده بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی (مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون کتاب‌های فارسی اول ابتدایی سال‌های 1357، 1362 و 1382)-علی اکبرتاج مزینانی.مهدیه حامد [دوره 21، شماره 64، 1393، صفحه 73-104]
 • هویت دینی مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان -- امید قادرزاده* هیرش قادرزاده** [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 170-205]
 • هومی‌بابا مهاجران و راه‌های گذار از احساس تبعید: بررسی رهیافت‌های نظری- ترانه بوربور [دوره 21، شماره 66، 1393، صفحه 255-285]