تعداد مقالات: 492
202. خوانشی انقطاعی از جامعه‌شناسی وعلوم اجتماعی مدرن در ایران

دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 70-110

10.22054/qjss.2017.8216.1206

ابوتراب طالبی؛ مهدی منتظری مقدم


206. مطالعه جنسیتی باورهای عامیانه در عصر قاجار

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 77-115

10.22054/qjss.2017.9475.1236

سمیه سادات شفیعی


207. کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 75-116

10.22054/qjss.2018.24577.1612

علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری


208. درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی: مطالعه ای پدیدارشناسی

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 89-108

10.22054/qjss.2018.20018.1518

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی


209. تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 75-99

10.22054/qjss.2018.18924.1483

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ اسلام یزدانمهر


210. ایرانِ پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 71-97

10.22054/qjss.2018.26857.1672

محمد سعید ذکایی؛ مهران صولتی