تعداد مقالات: 519
201. مطالعه جنسیتی باورهای عامیانه در عصر قاجار

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 77-115

10.22054/qjss.2017.9475.1236

سمیه سادات شفیعی


203. عوامل مؤثر بر توسعه روستایی

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 79-105

عزت الله سام آرام


213. درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی: مطالعه ای پدیدارشناسی

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 89-108

10.22054/qjss.2018.20018.1518

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی


214. الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی

دوره 22، شماره 71، زمستان 1394، صفحه 90-125

10.22054/qjss.2016.4851

سید علی اکبر افجه؛ اردشیر انتظاری؛ نجمه سادات مرتجی


218. بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 95-135

10.22054/qjss.2011.6828

علیرضا حسینی


219. فن آوری تهیه ی ذغال در شمال ایران پژوهشی در حوزهی دانش بومی

دوره 13، شماره 34.35، پاییز 1385، صفحه 97-147

هما حاجی علی محمدی