بررسی‌تعیین ‌ کننده های‌شکاف‌سن‌واقعی‌و‌ایده‌آل‌ازدواج‌ در‌استان‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشدجمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

در چند دهه­ گذشته، میانگین سن ازدواج به‌صورت محسوسی افزایش داشته است، به نظر می‌رسد چنین افزایشی خودخواسته نیست و سن واقعی ازدواج مطابق با سن ایده‌آل ازدواج افراد نیست و عواملی باعث عدم تطابق این دو شده‌اند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تعیین‌کننده‌های شکاف سن واقعی و سن ایده‌آل ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد است. جامعه آماری در این پژوهش، افراد در شرف ازدواج در سطح استان بوده و تعداد نمونه آماری در این پژوهش 400 نفر است که با توجه به نسبت جمعیت شهرستان‌ها انتخاب‌شده‌اند. در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان داد که بیش از 60 درصد زنان و مردان، شکاف سن واقعی و ایده‌آل ازدواج را تجربه کرده‌اند. شکاف مذکور برای اکثریت افراد مثبت بوده است به این معنا که درصد افرادی که دیرتر از سن ایده‌آلشان ازدواج‌کرده‌اند بیشتر است. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جهت‌گیری ارزشی و وضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی و ایده­آل ازدواج مردان و متغیرهای تحصیلات، درآمد خانواده، جهت‌گیری ارزشی و وضعیت اشتغال بر شکاف سن واقعی و ایده‌آل ازدواج زنان مؤثر است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از افراد، سن ایده‌آل ازدواجشان کمتر از سن واقعی ازدواجشان بوده، سیاست‌گذاران با مهیاکردن شرایط ساختاری می‌توانند مسأله سن ازدواج را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور را تا حدودی حل کنند چرا که افراد به لحاظ نگرشی موافق ازدواج در سنین پایین‌تر هستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Determinants of the Gap between the Actual and Ideal Age of Marriage in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghorbani 1
  • Mohammad Mirzaei 2
  • Mohammad Haddadi 3
  • Zainab Mohammadi zade 4
1 PHD candidate of demography ,Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor of Demography , Tehran University, Tehran, Iran
3 Master of demography , Tehran University, Tehran, Iran
4 Master of demography , shiraz University, shiraz,, Iran
چکیده [English]

In the last few decades, The average age of marriage has had a considerable increase, it seems that such an increase is not due to a change in people’s tendencies. There is a gap between the actual age of marriage and the ideal age for people, and a number of factors have caused the gap to appear. The present study aims to examine the determinants of the gap between the actual and the ideal age of marriage. The statistical population of the study consists of those who are at the age of marriage in the province of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad. The sample size was 400 people which was based on the proportion of the cities’ population. The results showed that more than 60% of participants experienced a gap between their real and ideal age of marriage. Such a gap has been positive for the majority of people. This means that the percentage of people who postponed the ideal time of their marriage is high. Multivariate analysis indicates that education, value orientation, and employment status affect the real and the ideal age of marriage among men. For women, on the other hand, education, family income, value orientation, and employment status have an impact on the aforementioned gap. Approximately among half of the participants the ideal age of marriage was less than the actual age of their marriage, policymakers can provide the structural prerequisites so that the problem of postponed marriage can be resolved, as it is one of the main concerns of the country. And as evidenced by the study’s findings, people have a positive attitude towards marriage at an early age.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gap
  • Actual Age of Marriage
  • Ideal Age of Marriage
  • People at the Age of Marriage
  • Kohgiluyeh and Boyer Ahmad