تعداد مقالات: 492
154. الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی

دوره 22، شماره 71، زمستان 1394، صفحه 90-125

10.22054/qjss.2016.4851

سید علی اکبر افجه؛ اردشیر انتظاری؛ نجمه سادات مرتجی


158. عوامل مؤثر بر توسعه روستایی

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 79-105

عزت الله سام آرام


160. خانواده و اعتیاد

دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 47-72

حبیب آقا بخشی


163. رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 71-96

رحمان سعیدی


164. کوچ و جا به جایی فصلی در بین رمه گردانان البرز شرقی

دوره 9، شماره 18، تابستان 1381، صفحه 45-65

حسین بارانی


165. ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی

دوره 8، شماره 15.16، زمستان 1380، صفحه 71-99

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا مقدم


166. سینمای سیاسی ایران و زنان کارگردان

دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 57-88

اعظم راودراد


173. اثر ویژگی های فردی بر مشارکت اجتماعی

دوره 11، شماره 26، تابستان 1383، صفحه 69-107

لیلا یزدان پناه؛ محمد حسین پناهی


174. مدیریت شهری در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها)

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 75-100

غلامرضا لطیفی