دوره و شماره: دوره 20، شماره 61، تابستان 1392، صفحه 1-256