دوره و شماره: دوره 21، شماره 65، تابستان 1393، صفحه 1-285