دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، تابستان 1382، صفحه 1-153