دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، زمستان 1382، صفحه 1-128