دوره و شماره: دوره 10، شماره 23، پاییز 1382، صفحه 1-157