دوره و شماره: دوره 11، شماره 26، تابستان 1383، صفحه 1-179 
3. اثر ویژگی های فردی بر مشارکت اجتماعی

صفحه 69-107

لیلا یزدان پناه؛ محمد حسین پناهی