دوره و شماره: دوره 11، شماره 25، بهار 1383، صفحه 1-151