دوره و شماره: دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 1-119