دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 1-198