تعداد مقالات: 559

1. سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی

دوره 21، شماره 64، بهار 1393، صفحه 1-34

10.22054/qjss.2014.341

علی اصغر کیا؛ سعید شاه حسینی


8. سخن سردبیر

دوره 21، شماره 67، زمستان 1393، صفحه 1-16

10.22054/qjss.2015.1233

مرتضی فرهادی


10. بازسازی مدل ارتباطی «منبع معنی»

دوره 22، شماره 69، تابستان 1394، صفحه 1-44

10.22054/qjss.2015.1735

مهدی محسنیان راد


13. در تبیین پدیده توسعه و توسعه نیافتگی

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 1-53

سیف الله سیف الهی


14. نظری اجمالی بر جمعیت جهان، قاره ها و ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 1-28

حسن سرایی


15. گذار جمعیتی ایران: ملاحظات مقدماتی

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 1-18

حسن سرایی


16. برنامه ریزی جنسیتی بر پایه واقعیت ها

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 1-32

ژاله شادی طلب


19. تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران(از مشروطه تا خاتمی)

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 1-39

محمد مهدی فرقانی


22. بررسی اثر زندان بر زندانی

دوره 9، شماره 20، زمستان 1381، صفحه 1-33

جعفر سخاوت


23. دین و پدیده جهانی

دوره 10، شماره 21، بهار 1382، صفحه 1-51

علیرضا شجاعی زند