دوره و شماره: دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 1-166 
3. اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

صفحه 73-108

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان