دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 7-149