دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، بهار 1387، صفحه 1-139 
2. مرگ و میر کودکان و محرومیت اجتماعی

صفحه 27-51

یار محمد قاسمی؛ اسحاق قیصریان