تعداد مقالات: 492
103. بررسی عوامل شکل گیری جنبش پوپولیستی - استقلال طالبانه و چریکی جنگلی

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 43-73

ابراهیم فیوضات؛ مجید نثار


104. بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 7-56

هادی خانیکی


107. اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های فرایند جنبش انقلابی

دوره 13، شماره 36، زمستان 1385، صفحه 37-75

محمد حسین پناهی


108. موانع فرهنگی تحزب در ایران (دوره اول تحزب)

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 39-71

10.22054/qjss.2007.5329

مرتضی سالمی قمصری


109. مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 30-57

محمد عبداللهی


113. بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 13-37

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی


114. رابطه بین برخورداری از انواع سرمایه و نوع نگرش به عدالت اجتماعی

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 49-88

نادر سالار زاده امیری؛ سید حسن حسینی


115. مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - ۱۳۸۵

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 25-61

مهدیه حمزه ای؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ علی اصغر کیا


116. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 41-74

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی


118. «مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران» - محمدحسین پناهی منصوره تبریزی

دوره 23، شماره 72، بهار 1395، صفحه 39-76

10.22054/qjss.2016.5412

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی


119. مرگ و میر کودکان و محرومیت اجتماعی

دوره 15، شماره 40، بهار 1387، صفحه 27-51

یار محمد قاسمی؛ اسحاق قیصریان


125. فرآیند بسیج در انقلاب مشروطه‌ایران

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 45-94

10.22054/qjss.2011.6827

عباس کشاورز