دوره و شماره: دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 1-296 
4. از ایدئولوژی تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت

صفحه 111-148

10.22054/qjss.2017.11607.1284

محسن کرمانی نصرابادی؛ ابوالفضل دلاوری